درمانهایی که به منظور تقویت شاخص های زیبایی شناسی در چهره و بدن انجام می‌شود